Afbeeldingsresultaat voor volley voorne             

 

 

Beleidsplan Grensoverschrijdend gedrag

 

Inhoud

 

1. Inleiding…………………………………………………………………………………………….

 

2. Grensoverschrijdend gedrag ………………………………………………………………..

             2.1 Wat is grensoverschrijdend gedrag……………………………………………

 

3. Waar kun je terecht……………………………………………………………………………..

             3.1 Vertrouwenscontactpersoon / Vertrouwenspersoon…………………….

 

4.Preventie ……………………………………………………………………………………………..

            

 

Bijlage 1 Gedragsregels trainers en begeleiders…………………………………………..

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding

Wij willen als sportvereniging alle leden veilig en met plezier laten sporten. De zorg voor een veilige omgeving is daarbij essentieel. Volleybalvereniging Volley Voorne streeft er naar om voor iedereen een veilig sportklimaat te scheppen. Elke zaak van grensoverschrijdend gedrag is er dan ook één teveel!  Om dit beleid goed uit te kunnen voeren, willen wij aan drie voorwaarden voldoen voor een breed preventief beleid gesteld door NOC*NSF en geldend voor al onze begeleiders (coaches, trainers en assistenten).

Gedragsregels voor begeleiders.

De gedragsregels zijn opgesteld (door NOC*NSF) om ongewenst gedrag (grensoverschrijdend gedrag) te verkleinen in de relatie sporter – begeleider. Daarnaast dienen de regels als een maatstaf voor begeleiders in concrete situaties. Alle begeleiders hebben de Gedragsregels gelezen en ondertekend. Zie bijlage “Volley Voorne Gedragsregels”.

Aannamebeleid voor begeleiders.

Dit doen wij om een beeld te krijgen van de begeleider die een functie binnen Volley Voorne gaat vervullen. Denk hierbij aan een kennismakingsgesprek en referentiecheck. Belangrijkste onderdeel is wel de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), waarbij door justitie een referentiecheck wordt gedaan/ Tevens moeten de begeleiders op de hoogte zijn van de Gedragsregels. (Zie hoofdstuk 4 – Preventie)

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen Volley Voorne voor grensoverschrijdend gedrag. (zie hoofdstuk 4 –Waar kun je terecht.)

 

Als ondersteuning voor dit beleid maakt Volley Voorne gebruik van de richtlijnen van het NOC*NSF: http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag.

 

 

 

 

 

 

 

2. Grensoverschrijdend gedrag

In de sport dient iedereen zich veilig en prettig te voelen. Daarom vinden wij het belangrijk om beleid te voeren zodat ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en intimidatie  zoveel mogelijk voorkomen worden. En daarnaast moet duidelijk zijn dat als er een incident is, hoe het best gehandeld kan worden.

2.1 Wat is grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag in onze vereniging is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale, digitale of fysieke zin, die:

             1. Door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren

             2. Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten

             3. Plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het   beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.

In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige, of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel misbruik, discriminatie, pesten, mishandeling. Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van de sporter leidend. Dit wil zeggen dat wanneer een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren deze uiting serieus genomen moet worden.

Enkele voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag:

1. Seksuele Intimidatie

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele achtergrond dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

2. Pesten

Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen, waarbij de andere persoon zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag. Relatief nieuwe manier van pesten is het digitaal pesten.

3. Bedreigen

Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er bang van wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. In tegenstelling tot pesten is bedreiging wél strafbaar. Aan bedreiging hoeft niet altijd stelselmatig pesten, discriminatie of belediging vooraf te gaan.

 

 

 

4. Discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Er zijn 11 gronden van discriminatie: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort contract, arbeidsduur. (bron: www.discriminatie.nl, movisie)

5. Mishandeling

Mishandeling is het buiten de spel- en/of wedstrijdsituatie gebruiken van niet-functioneel fysiek of psychisch geweld (zoals mishandeling, slaan, trappen, het geven van een kniestoot, het toedienen van een kopstoot, het geven van een elleboogstoot, etc.) dan wel het zeer ernstig bedreigen met concreet fysiek en psychisch gewelddadig handelen.

6. Intimidatie

iemands gedrag beïnvloeden door hem angst aan te jagen door te dreigen met negatieve gevolgen. Deze gevolgen kunnen bijvoorbeeld lichamelijk geweld betreffen, maar ook andere negatieve gevolgen zijn denkbaar.

 

3. Waar kun je terecht

Als je zelf te maken hebt (gehad) met grensoverschrijdend gedrag of het ziet gebeuren op je sportvereniging is het allereerst belangrijk dat je er niet alleen mee blijft rondlopen. Erover praten is vaak moeilijk. Bekijk hoe je kunt zorgen dat het gedrag niet meer plaatsvindt. Kun je zelf aan de pleger duidelijk maken dat je niet van zijn gedrag of opmerkingen gediend bent? Of kun je er met iemand over praten, iemand die je vertrouwt. Ga na of er een Vertrouwenscontactpersoon beschikbaar is in je sportvereniging om je verhaal kwijt te kunnen. Een vriend of vriendin, teamgenoot of iemand anders in de vereniging. Probeer samen op een rijtje te krijgen wat er gebeurt en wat je zou kunnen doen om de situatie te doorbreken.

3.1 Vertrouwenscontactpersoon / Vertrouwenspersoon

Als onderdeel van een breder preventief beleid heeft Volley Voorne een VCP (vertrouwenscontactpersoon) aangesteld. De activiteiten vallen onder de verantwoording van het Bestuur.

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen Volley Voorne voor grensoverschrijdend gedrag op het gebied van intimideren, pesten, discrimineren en seksuele intimidatie

Vertrouwenscontactpersoon Volley Voorne:

Binnen Volley Voorne heeft Astrid van Schie deze belangrijke taak op zich genomen. Je kunt met Astrid contact opnemen via <astrid_vanschie@hotmail.com> / <0655907228>

Leden, ouders en/of verzorgers van (jeugd)leden en begeleiders kunnen contact met haar opnemen indien er sprake zou zijn van grensoverschrijdend gedrag en/of onregelmatigheden zoals beschreven.

Wat kan de VCP voor jou betekenen in bovenstaande gevallen?

         een luisterend oor bieden

         adviseren over volgacties

         bijstaan tijdens gesprekken

         bemiddelen (met derden)

         assisteren bij het zoeken naar geschikte oplossingen  

         eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties

         assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte

Geheimhouding

De VCP is verplicht tot geheimhouding van:

             a. hetgeen hem/haar gegeven wordt,

             b. dat hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie is toevertrouwd of

             c. dat hem/haar bekend is geworden

Er kan enkel een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht bij uitdrukkelijke – indien mogelijk schriftelijke – toestemming van de melder. Alleen met toestemming van de betrokkene(n) worden derden in kennis gesteld en vindt, indien nodig, verder overleg plaats.

 

4. Preventie

Wij willen als sportvereniging alle leden veilig en met plezier laten sporten. De zorg voor een veilige omgeving is daarbij essentieel. Volley Voorne streeft er naar om voor iedereen een sportklimaat te scheppen waarin sporters kunnen groeien en bloeien. Elke zaak vangrensoverschrijdend gedrag is er dan ook één teveel!

Binnen onze vereniging zijn de volgende preventieve afspraken gemaakt rondom preventie ongewenst gedrag:

1. Bij onderstaande bijeenkomsten staat: “Ongewenste situaties” standaard geagendeerd om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en aan te pakken:

             a. Jaarlijkse ledenvergadering

             b. Bestuursvergadering eens in de circa 8 weken

             c. Technische commissie/ jeugdcommissie vergadering eens in de circa 8 weken

             d. Jaarlijkse evaluatie tussen bestuur, technische commissie en jeugdcommissie

2. Binnen de vereniging is een vertrouwenspersoon benoemd.

3. Bij aanstellen trainers en/of begeleiding is vereist:

             a. Persoonlijk gesprek

             b. Bij het aanstellen van trainers en verdere begeleiding worden personen via VOG gecontroleerd en antecedenten gecontroleerd zover dit in het vermogen ligt van de     vereniging.

             c. Referenties checken (vereniging bellen waar deze persoon vandaan komt).

d. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten aanleveren, deze is gratis voor vrijwilligers die met minderjarigen of mensen met verstandelijke beperking werken. Dit wordt              elke 3-5 jaar herhaald.

             e. Gedragsregels Trainers en Leden doornemen en laten ondertekenen (zie bijlage)

             f. Bevragen registratiesysteem seksuele intimidatie via de sportbond??

             h. Wanneer niet-leden vrijwilliger willen worden, dan is er altijd een proeftijd of              proeftraining en die wordt geëvalueerd met alle betrokkenen

 

Om heel dit beleid goed bij vrijwilligers, leden en ouders onder de aandacht te krijgen, gebruikt Volley Voorne onderstaande communicatiekanalen

             1. (Jeugd)Beleidsplan

             2. Website www.Volleyvoorne2000.nl

             3. Verwijzing naar preventief beleid op inschrijfformulier nieuwe leden

             4. Ondertekening gedragsregels door trainers/ vrijwilligers

             5. Nieuwsbrief

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1       Gedragsregels Begeleiders                                                                              

Coaches, trainers en andere begeleiders van sporters, hebben een extra verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Deze verantwoordelijkheid is uitgewerkt en beschreven in “beleidsplan grensoverschrijdend gedrag”. Ten eerste verplichten de gedragsregels de begeleiders in te grijpen in geval van concrete incidenten. Ten tweede geven de gedragsregels de grenzen aan van de omgang die is toegestaan tussen de begeleider en de sporter. De gedragsregels zijn dan ook alleen van toepassing op begeleiders, waaronder in ieder geval wordt verstaan coaches, trainers en verzorgers.

Zowel de definitie van , als de gedragsregels voor begeleiders, zullen bij de behandeling van concrete klachten over grensoverschrijdend gedrag als toetssteen worden gebruikt.

Definitie begrip grensoverschrijdend gedrag:

Grensoverschrijdend gedrag in onze vereniging is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale, digitale of fysieke zin, die:

             1. Door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren

             2. Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten

             3. Plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het   beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.

Definitie van het begrip begeleider:

Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin des woords begeleidt en/of  voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen trainer, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt, waar en hoe dan ook.  Onder sportbeoefening wordt in deze definitie begrepen zowel de sportactiviteiten zelf als alle activiteiten die een directe relatie met die sportbeoefening hebben.

Gedragsregels Begeleiders:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke communicatie dan ook.

7. De begeleider zal tijdens training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter uit persoonlijke overwegingen geen (im)materiële vergoedingen geven. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de desbetreffende persoon erop aanspreken.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid

Van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Datum:

Gelezen door naam + handtekening                                                Namens Bestuur Volley Voorne